środa, 24 lipca, 2024
Strona główna Tagi Kret

Tag: kret

„Kret" a prawda historyczna

W do­bie te­le­wi­zji, in­ter­ne­tu i co­raz bar­dziej su­ge­styw­ne­go ki­na, mło­dzież uczy się hi­sto­rii bar­dziej z ekra­nów niż z ksią­żek. Dlate­go bar­dzo waż­ne jest, aby...