Publikujemy list posła Artura Górskiego, wystosowany do dyrekcji Liceum nr 7 im. Juliusza Słowackiego w Warszawie w związku z wizytą w tej szkole znanej lewaczki i feministki, p. Magdaleny Środy. Pani środa 7 listopada 2012 roku spotkała się podczas otwartego spotkania z uczniami Liceum.*  *  *
Warszawa, dn. 15.11.2012 r.
Pani
Agata Dowgird
Dyrektor
VII Liceum Ogólnokształcące
im. Juliusza Słowackiego
ul. Wawelska 46
02- 067 Warszawa
Na podstawie przepisów ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora – Art. 19 i 20, zwracam się do Pani Dyrektor z interwencją i zapytaniem w związku ze interwencją w moim biurze poselskim rodziców, których dzieci uczęszczają do klas pierwszych Liceum nr 7 im. Juliusza Słowackiego w Warszawie. Na wniosek oburzonych Rodziców zwracam się z prośbą o wyjaśnienie dotyczące spotkania w Państwa szkole z feministyczną publicystką Magdaleną Środą, które odbyło się w dniu 7.11.2012 r.
Według proszących o interwencję Rodziców doszło do spotkania młodzieży wielu klas w czasie godzin lekcyjnych, a tematy poruszane na spotkaniu dotyczyły spraw bieżącej polityki i były kontrowersyjnie przedstawiane. Jak się dowiedziałem Pani Magdalena Środa otwarcie kwestionowała obowiązujące w Polsce prawo zakazujące przerywania ciąży. Wykład dotykał też kwestii katastrofy smoleńskiej, praw kobiet w Polsce i stosunku do cywilizacji chrześcijańskiej, a także można było usłyszeć pochwałę obecnej Minister z ramienia Platformy Obywatelskiej Pani Joanny Muchy. Jednocześnie głowy uczniów poddające w wątpliwość pewne tezy miały zostać brutalnie przerwane i ośmieszone przez prelegentkę.
W związku z tym faktem proszę o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji i odpowiedź na pytanie: Czy szkoła planuje kolejne tego typu spotkania z osobami o zgoła innych poglądach niż Pani Magdalena Środa, np. z prawicowymi publicystami i ludźmi nauki, historykami, którzy zajmują się polską tradycją i narodową kulturą?  Proszę o poinformowanie mnie na piśmie z kim i w jakim terminie takie spotkania się odbędą, aby został zagwarantowany w szkole pluralizm światopoglądowy.
Moje zapytanie kieruję na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty, w której Rozdziale 1 czytamy: „Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.”
Na Pani odpowiedź oczekują także Rodzice dzieci, które uczęszczają do Pani szkoły. Rodzice mają nadzieję, że nie będą musieli w porozumieniu ze swoimi dziećmi szukać innej szkoły, która w pełni zagwarantuje zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here