Na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego przeczytać możemy, że już 10 listopada 2010 roku o godz. 9.30 odbędzie się sprawa w związku z wnioskiem grupy posłów i senatorów o stwierdzenie niezgodności z konstytucją RP zapisów Traktatu z Lizbony.

Przypomnijmy, że inicjatorem zbierania podpisów pod wnioskiem o skargę do TK był poseł Antoni Macierewicz. Od początku przyglądaliśmy się tej sprawie, pytaliśmy również sam Trybunał o jej losy. Pytanie, czy wybór daty 10 listopada, czyli dnia poprzedzającego rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, uznać należy za symboliczny, czy też jest to czysty przypadek? A jeśli jest to wybór symboliczny to cóż może oznaczać?
Poniżej publikujemy tekst informujący o sprawie a zamieszczony na stronie internetowej TK:

„Sygnatura: K 32/09
Termin: 10 XI 2010 roku, godz. 9:30
Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Wnioskodawca: Grupa posłów na Sejm, Grupa senatorów

Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone wnioski Grupy posłów na Sejm oraz Grupy senatorów.
Grupa posłów na Sejm wniosła:
I. o zbadanie zgodności:
1) art. 1 Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 roku w zakresie ustalającym treść:
a) art. 16 [9c] ust. 3, art. 31 [15b] ust. 2 akapit pierwszy, art. 41 [28] ust. 3 akapit trzeci, art. 45 [28d] ust. 2 zdanie drugie oraz art. 46 [28e] ust. 2 zdanie drugie, ust. 3 akapit drugi zdanie drugie i ust. 4 akapit drugi zdanie pierwsze Traktatu o Unii Europejskiej w zakresie, w jakim dopuszczają stanowienie przez Radę Unii Europejskiej większością kwalifikowaną – samodzielnie albo wspólnie z Parlamentem Europejskim – wbrew stanowisku Rzeczypospolitej Polskiej aktów prawnych obowiązujących na jej terytorium lub wiążących ją w stosunkach zewnętrznych,
b) art. 31 [15b] ust. 3, art. 42 [28a] ust. 2 akapit pierwszy zdanie drugie i trzecie oraz
ust. 3 akapit pierwszy zdanie pierwsze, a także art. 48 [48] ust. 6 akapit drugi i ust. 7 Traktatu wymienionego w lit. a;
2) art. 2 Traktatu z Lizbony, powołanego w punkcie 1, w zakresie ustalającym treść:
a) art. 207 [188c] ust. 4 akapit pierwszy, rt. 215 [188k] ust. 1 zdanie pierwsze, rt. 218 [188n] ust. 8 akapit pierwszy oraz art. 294 [251] ust. 8, 10 i 13 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w zakresie, w jakim dopuszczają stanowienie przez Radę Unii Europejskiej większością kwalifikowaną – samodzielnie albo wspólnie z Parlamentem Europejskim – wbrew stanowisku Rzeczypospolitej Polskiej aktów prawnych obowiązujących na jej terytorium lub wiążących ją w stosunkach zewnętrznych;
b) art. 25 [22] akapit drugi, art. 81 [65] ust. 3 akapit drugi i trzeci, art. 82 [69a] ust. 2 akapit drugi lit. b, art. 83 [69b] ust. 1 akapit trzeci, art. 86 [69e] ust. 4, art. 153 [137] ust. 2 akapit czwarty, art. 192 [175] ust. 2 akapit drugi, art. 218 [188n] ust. 8 akapit drugi zdanie drugie, art. 223 [190] ust. 1 akapit drugi, art. 262 [229a], art. 281 akapit drugi i trzeci, art. 308 [266] akapit trzeci zdanie drugie, art. 311 [269] akapit trzeci, art. 312 [270a] ust. 2 akapit drugi, art. 333 [280h] ust. 1 i 2 oraz art. 352 [308] ust. 1 Traktatu wymienionego w lit. a
– z art. 90 ust. 1-3 w związku z art. 2, art. 4 i art. 8 ust. 1 Konstytucji RP oraz w związku z wyrażoną w jej preambule zasadą suwerennego i demokratycznego stanowienia Narodu Polskiego o losie Ojczyzny;
II. Ponadto o zbadanie zgodności Deklaracji (nr 17) odnoszącej się do pierwszeństwa, dołączonej do Aktu końcowego konferencji międzyrządowej, która przyjęła Traktat z Lizbony, z art. 8 w związku z art. 91 ust. 2 i 3 oraz art. 195 ust. 1 Konstytucji RP;
III. Na wypadek, gdyby Trybunał Konstytucyjny nie orzekł o niezgodności z Konstytucją RP postanowień traktatowych wskazanych w części I pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b petitum, wnosimy o zbadanie zgodności art. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2008 roku o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 roku w zakresie, w jakim zgodzie ustawodawcy na związanie Rzeczypospolitej Polskiej wskazanymi postanowieniami traktatowymi nie towarzyszy ustawowe unormowanie stanowiącego udziału Sejmu i Senatu w procesie kształtowania stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej w każdej sprawie ewentualnego przyjęcia przez Radę Europejską lub Radę Unii Europejskiej aktu prawnego na podstawie któregokolwiek z tych postanowień, z art. 2, art. 4, art. 8 ust. 1, art. 10 i art. 95 ust. 1 Konstytucji RP;
Grupa senatorów wniosła o zbadanie zgodności art. 1 pkt 56 Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 roku, w zakresie nadania nowego brzmienia art. 48 Traktatu o Unii Europejskiej, w związku z art. 2 pkt 12, 13 i 289 Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 roku, w zakresie dodawanych art. 2a ust. 2 (nowy art. 2 ust. 2), art. 2b ust. 2 (nowy art. 3 ust. 2), art. 2f (nowy art. 7) oraz nowego brzmienia art. 308 (nowy art. 352) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z art. 8 oraz z art. 90 ust. 1 Konstytucji RP;
Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone wnioski  w pełnym składzie. Rozprawie będzie przewodniczyć Wiceprezes TK Marek Mazurkiewicz, sędzią-sprawozdawcą będzie Prezes TK Bohdan Zdziennicki”.
http://www.trybunal.gov.pl/Sprawy/Wokanda/wokanda.htm

*  *  *

O sprawie pisaliśmy dotychczas:

Antoni Macierewicz: Nie kopcie Kaczyńskiego!
Apel do Posła Antoniego Macierewicza w sprawie traktatu lizbońskiego
Poseł Antoni Macierewicz odpowiada na nasz apel!
Panie Wielomski i reszta, zamiast marudzić naciskajcie na posłów!
Panie Pośle, co się dzieje z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego?
Już 60 posłów podpisało się pod wnioskiem do TK w sprawie traktatu
Czy poseł Macierewicz gra skargą do TK?
Antoni Macierewicz: sprawę traktatu doprowadzę do końca
Zaskarżam Traktat z Lizbony
TK w pełnym składzie rozpatrzy wniosek posła Macierewicza
P

6 KOMENTARZE

  1. Tylko Panie Maciarewicz jak miałby Pan honor to by Pan natychmiast wystąpił z partii PIS po tym jak jej przywódca głosował za TL.
    Tak to zawsze będę uważał tego typu inicjatywy za gre na pokaz, nic więcej!

  2. nie wierzę, że uda się wygrać dla Polski chociaż to, co wytargowali sobie Niemcy. Po prostu nie wierzę w polskich sędziów, ale i nie wierzę w ten system, który dobitnie pokazał swoją siłę podczas drugiego referendum w Irlandii… Fakt jest jeden, że sędziowie TK są w stanie przejść do historii, jeśli zwrócą Polsce część niepodległości.

  3. @ Panie Win!
    Czasem trzeba zrezygnować z unoszenia się honorem, by z dobregu punktu móc gotować sobie scenę, na większe honory. A co do sprawy TL, niech to będzie „dzień który dał nam Pan”.

  4. 10.XI.2010 będzie rozprawa co nie oznacza że będzie zaraz wyrok. Wszystko będzie zależeć jak rozwiedka zdecyduje i jaki wyda rozkaz na wydanie wyroku dla niezawisłego TK, jak wiadomo wszystkie sądy są u nas niezawisłe, więc będziemy jeszcze kilka dobrych dni czekali na wyrok. Może wyrok będzie ogłoszony ok.13.XII co będzie jakimś symbolicznym znakiem dla obywatelów UE.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here