Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż internetową mogą wybrać metodę opodatkowania uzyskiwanych z tej działalności dochodów i rozliczać pit zgodnie z zasadami obowiązującymi przy wybranej formie.

Warianty opodatkowania

Przy wyborze optymalnego opodatkowania przy prowadzeniu działalności gospodarczej przedsiębiorca może skorzystać z następujących form opodatkowania:

  •     Opodatkowanie na zasadach ogólnych, obliczanie podatku z zastosowaniem progów i progresywnej skali podatkowej skali podatkowej – zaliczki miesięczne/kwartalne i roczne rozliczenie  PIT 36 do 30 kwietnia,
  •     Opodatkowanie stałym podatkiem liniowym w wysokości 19% – zaliczki miesięczne/kwartalne i rozliczenie  PIT 36L do 30 kwietnia
  •     Opodatkowanie ryczałtowe w formie karty podatkowej – wpłaty ryczałtu co miesiąc/kwartał i deklaracja PIT 16A o składkach na NFZ  do 31 stycznia
  •     Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – ryczałt rozliczany miesięcznie/kwartalnie i zeznanie roczne na formularzu PIT 28 do 31 stycznia.

Wybór optymalnej formy opodatkowania  dla sklepu prowadzącego e-sprzedaż zależy od kilku czynników. Znaczenie ma tu  branża sklepu, rodzaj sprzedawanych towarów czy usług,  a także wysokości przychodów oraz  kosztów ich uzyskania.

Podstawową formą jest opodatkowanie na zasadach ogólnych według z zastosowaniem progów podatkowych i progresywnej skali podatkowej (18% i 32%).  Metoda ta jest z reguły korzystna na początku działalności, gdy przedsiębiorca ma duże wydatki z uwagi na kupno komputerów, akcesoriów, sprzętu i zapasu towarów, którymi będzie handlował. Możliwość  odliczania kosztów uzyskania przychodów pozwoli mu zminimalizować podatek.

Gdy sklep internetowy już nie  generuje tak wysokich kosztów jak na początku i odliczanie ich nie jest takie istotne dla optymalizacji podatku, przedsiębiorca może wybrać inną, uproszczona formę rozliczenia pit.

Wybór sposobu opodatkowania jest możliwy w chwili rejestracji działalności gospodarczej przez  odpowiednie wypełnienie formularza CEIDG-1. Jeżeli przedsiębiorca nie wybierze innej formy, obowiązywać będzie go rozliczenie pit na zasadach ogólnych według skali. Natomiast zmiana na inną formy opodatkowania nie jest możliwa w każdej chwili, lecz dopiero od nowego roku podatkowego i należy ją zgłosić do 20 stycznia. Jeśli przedsiębiorca nie złoży zgłoszenia w tym terminie, przejścia na inną metodę będzie możliwe dopiero w następnym roku.

Podatek od towarów i usług – VAT

Zgodnie z zapisami ustawy o VAT, do opłacania podatku VAT zobligowany jest każdy, kto sprzedaje towar lub świadczy odpłatnie usługi. Ale nie wszyscy przedsiębiorcy muszą rozliczać VAT. Zgodnie z ustawą o VAT zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT podlegają podatnicy, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Po przekroczeniu tego limitu przedsiębiorca musi opłacać podatek VAT.

Tak samo przedsiębiorcy rozpoczynający działalność nie mają obowiązku rejestrowania się do podatku VAT. Podatnik, który rozpoczyna działalność w trakcie roku podatkowego, jest zwolniony od podatku VAT, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy kwoty 150.000 zł.

Jak tłumaczy znawca z portalu www.pitax.pl/portal-podatnika/ jest jednak kilka argumentów przemawiających za rejestracją.
 

  •     Gdy nie jesteśmy płatnikiem VAT, nie mamy możliwości wystawiać klientom faktur VAT, a wielu z naszych kontrahentów może tego oczekiwać. Rejestrując się do VAT uzyskujemy taką możliwość.
  •     Vatowcy księgują zakupy do KPiR w wartości brutto, czyli VAT jest dla nas kosztem a co za tym idzie  mają możliwość odliczenia czy zwrotu VAT.

Jeśli więc chcemy wystawiać faktury i móc odliczać sobie VAT powinniśmy zarejestrować się w Urzędzie Skarbowym jako jego płatnik.

Wtedy też nasze koszty zakupów będą w kwocie netto, bo VAT naliczony przy zakupach odlicza się od VAT należnego od własnej sprzedaży.

Aby zostać płatnikiem VAT należy złożyć w Urzędzie Skarbowym zgłoszenie rejestracyjne VAT-R. Mając w planie rozszerzenie działalności na rynek europejski, wypełniamy również deklarację VAT-UE. Do naszego numeru NIP zostanie dodany przedrostek „PL”, dzięki czemu działalność na terenie Unii Europejskiej będziemy prowadzić legalnie.

Po dokonaniu rejestracji przedsiębiorcę jako płatnika VAT czekają obowiązki:

  •     prowadzenie  dla celów tego podatku pełnej ewidencję VAT zakupów, jak również sprzedaży,
  •     sporządzanie deklaracji VAT (miesięcznej lub kwartalnej) na podstawie prowadzonej ewidencji,
  •     rozliczenie podatku VAT w deklaracji VAT oraz ewentualna jego zapłata na konto urzędu skarbowego


Kasa fiskalna w sklepie internetowym

Zgodnie z ustawą o VAT, przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy i dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy fiskalnej. Kasa rejestrująca jest obowiązkowa po przekroczeniu określonego progu. Dla nowych firm limit wynosi 20.000 pln w roku podatkowym, dla przedsiębiorstw już istniejących 40000 pln.) Do limitu nie wlicza się kwot na  fakturach wystawionych dla innego podatnika (spółki czy firmy). Właściciel sklepu internetowego ma obowiązek  wystawiać klientom paragony. Jest też opcja dla małych przedsiębiorców, którzy świadczą niewielką liczbę usług. Jeśli liczba świadczonych usług nie przekracza 50 rocznie, to nie ma obowiązku zakupienia kasy fiskalnej (nawet przy przekroczonym limicie). Takiej opcji dla sklepu internetowego nie przewidujemy.