Każdego roku dochodzi do wielu wypadków przy pracy. Zdarzenia te odbijają znaczne piętno na zdrowiu poszkodowanych, którzy  często potrzebują środków pieniężnych, by powrócić do życia sprzed wypadku. Szansą na szybki powrót do zdrowia jest uzyskanie wysokiego odszkodowania. Każdy pracownik doznający urazu na skutek wypadku w pracy ma prawo do dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z kilku źródeł.

Pracodawca odpowie za Twój wypadek

Większość poszkodowanych jest świadomych, że będąc zatrudnionymi w oparciu o umowę o pracę mają prawo do dochodzenia świadczeń odszkodowawczych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Nie są to jednak jedyne podmioty zobowiązane do wypłaty należnej rekompensaty. Warto podkreślić, że poszkodowani mogą uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie od pracodawcy, który ponosi odpowiedzialność za zatrudnionych pracowników. Dlatego jeśli wypadek nie był skutkiem rażących zaniedbań po stronie pracownika ma on prawo wnioskować o należną rekompensatę pieniężną. Poszkodowany może otrzymać odszkodowanie bezpośrednio od pracodawcy lub ze wskazanej przez niego polisy OC. Należy złożyć do wskazanego Towarzystwa Ubezpieczeniowego wniosek z rzetelnym uzasadnieniem dochodzonych roszczeń odszkodowawczych. Do dokumentu należy dołączyć wszelkie posiadane zaświadczenia z przebiegu leczenia, faktury potwierdzające poniesione koszty na leczenie, a także protokół powypadkowy sporządzony przez pracodawcę.  Pracownik ma możliwość wystąpienia o roszczenia odszkodowawcze w terminie 3 lat od momentu wypadku. Poszkodowani bardzo często ze względu na strach przed utratą pracy nie decydują się na dochodzenie należnych świadczeń odszkodowawczych. Nie warto jednak odbierać sobie szansy na wysokie odszkodowanie. Pamiętajmy, że te środki pieniężne są nam należne i mogą umożliwić szybszy powrót do zdrowia.

Własna polisa ubezpieczeniowa, a wypadek przy pracy

Poszkodowani posiadający własną polisę NNW mogą dochodzić rekompensaty pieniężny, również w ramach tego ubezpieczenia. Polisa ta chroni posiadacza przed następstwami nieszczęśliwych wypadków. Kwota uzyskanego roszczenia zależy od warunków zawartych w Ogólnych Warunkach Umowy. NNW jest ubezpieczeniem kontraktowym, dlatego wysokość należnego odszkodowania jest ściśle określona w tabeli zawartej w OWU. Niemniej jednak poszkodowany ma prawo na uzyskanie rekompensaty pieniężnej, również z tej polisy niezależnie od wysokości jaką uzyska.

ZUS i KRUS, a odszkodowanie za wypadek przy pracy

Na koniec warto przypomnieć, że pracownicy doznający urazów na skutek wypadków przy pracy mogą dochodzić roszczeń odszkodowawczych od ZUS i KRUS. Wysokość uszczerbku na zdrowiu ustalana jest na podstawie przedstawionej dokumentacji medycznej, a także podczas badania przeprowadzanego przez lekarza orzecznika. Określa on, bowiem procentowy uszczerbek na zdrowiu, który jest podstawą do wypłaty należnych roszczeń. Gdy pracownik nie zgadza się z decyzją lekarza orzecznika, ma prawo do odwołania i powtórnego rozpatrzenia swojej sprawy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here