Pan Adam Bodnar we wtorek 19 kwietnia na antenie radia RMF FM wyraził publiczne ubolewanie ze względu na fakt przestrzegania przepisów prawa przez obywateli Rzeczpospolitej zrzeszonych w legalnie działającym stowarzyszeniu Obóz Narodowo-Radykalny. Czy p. Adam Bodnar chętniej widziałby obywateli łamiących obowiązujące przepisy prawa?

Co więcej, p. Adam Bodnar posługuje się w debacie publicznej oczywistymi kłamstwami i pomówieniami, przykładowo zarzucając działaczom ONR rzekome odczytywanie „list zdrajców” podczas uroczystych obchodów 82. rocznicy powstania organizacji, które miały miejsce 16 kwietnia w Białymstoku. Tego rodzaju słowa nie licują z powagą piastowanego urzędu konstytucyjnego i narażają autorytet urzędu, a co za tym idzie wszystkich instytucji państwa polskiego, na całkowitą kompromitację.

Co więcej, p. Adam Bodnar dokonuje świadomej segregacji obywateli na lepszych i gorszych stosując kryteria czysto ideologiczne. Zdecydowanym naruszeniem obowiązku bezstronności i równego traktowania nałożonego ustawowo na Rzecznika Praw Obywatelskich jest posługiwanie się świadomym oszczerstwem w debacie publicznej mającym dyskryminować część obywateli ze względu na poglądy polityczne przy jednoczesnym faworyzowaniu środowisk ekstremistów anarchistycznych, z którymi p. Bodnar odbywa spotkania (np. w styczniu bieżącego roku w Poznaniu, o czym informowały media).

W związku z powyższym stwierdzamy, że p. Adam Bodnar sprzeniewierzył się ślubowaniu jakie złożył obejmując urząd RPO, co, zgodnie z art. 7 us. 2 ustawy o RPO, jest prawną podstawą do odwołania p. Bodnara z pełnionej funkcji.

Sprzeniewierzenie się ślubowaniu nastąpiło w następujących fragmentach:

1. „Ślubuję uroczyście, że przy wykonywaniu powierzonych mi obowiązków Rzecznika Praw Obywatelskich dochowam wierności Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej […]” – p. Bodnar sprzeniewierzył się zasadom płynącym z Konstytucji RP, w której zagwarantowana jest wolność zgromadzeń i wolność słowa, poprzez szykanowanie i dyskryminację obywateli RP biorących udział w legalnym zgromadzeniu mającym miejsce 16 kwietnia 2016 r. w Białymstoku i posługiwanie się hasłami, które nie stoją w sprzeczności z polskim porządkiem prawnym.

2. „[…]kierując się przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego i sprawiedliwości.” – p. Bodnar sprzeciwił się elementarnym zasadom współżycia społecznego i sprawiedliwości posługując się oczywistym kłamstwem w debacie publicznej, co miało służyć atakowi na obywateli RP i ich dyskryminacji ze względu na poglądy polityczne.

3. „Ślubuję, że powierzone mi obowiązki wypełniać będę bezstronnie, z najwyższą sumiennością i starannością […]” – p. Bodnar dzieli Polaków na lepszych i gorszych, wobec tych drugich stosując metody dyskryminujące. Jest to sprzeczne z ustawowym obowiązkiem bezstronności.

W związku z tak oczywistym stanem faktycznym apelujemy o natychmiastowe podjęcie działań w celu dymisji p. Adama Bodnara z funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich. Zgodnie z art. 7 us. 4 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, Sejm podejmuje uchwałę w sprawie odwołania Rzecznika, w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 2, na wniosek Marszałka Sejmu lub grupy co najmniej 35 posłów, większością co najmniej 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

W związku z wczorajszą konferencją prasową stosowne pismo zostało

Tomasz Kalinowski

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here