W uzupełnieniu Wolnorynkowego systemu podatkowego przesyłam projekt ustawy podatku pogłównego
Art. 1. Podmiot opodatkowania.
1.1. Podstawą opodatkowania są osoby fizyczne przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły 18 lat.
1.2. Osoby posiadające obywatelstwo polskie – podatnicy krajowi
1.3. Osoby posiadające obywatelstwo(a) niepolskie – podatnicy zagraniczni.
Art. 2. Pobór i płatnicy podatku pogłównego od podatników krajowych;
2.1. Płatnikami podatku pogłównego od podatników krajowych są;
2.1.1 Dla osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę – pracodawcy.
2.1.2 Dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia – zleceniodawcy.
2.1.3 Dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło – zamawiający.
2.1.4 Dla osób prowadzących działalność gospodarczą – osoby prowadzące tę działalność.
2.1.5 Dla osób wykonujących wolne zawody – osoby wykonujące te zawody.
2.1.6 Dla osób duchownych – duchowni.
2.1.7 Dla osób pobierających świadczenia emerytalne lub rentowe – organy wypłacające emerytury lub renty.
2.1.8 Dla osób pobierających zasiłki i świadczenia – organy wypłacające te świadczenia,
2.1.9 W innych nie wymienionych przypadkach każda osoba indywidualnie.
Art. 3. Pobór i płatnicy podatku pogłównego od podatników zagranicznych.
3.1. Płatnikami podatku pogłównego od podatników zagranicznych są;
3.1.1 Dla dyplomatów i personelu obsługującego dyplomatów – szefowie placówek.
3.1.2 Dla członków delegacji rządowych przybyłych do RP- szefowie delegacji.
3.1.3 Dla członków delegacji parlamentarnych przybyłych do RP – szefowie delegacji.
3.1.4 Dla osób przybyłych w grupach na teren RP – szefowie tych grup.
3.1.5 Dla osób przybyłych na teren RP indywidualnie – każda osoba indywidualnie.
Art. 4 Zwolnienia z podatku pogłównego;
4.1. Zwalnia się z podatku pogłównego:
4.1.1. Dzieci i młodzież do ukończenia 18 lat,
4.1.2. Uczniów i studentów do planowego ukończenia szkół, nie dłużej niż do 24 roku życia,
4.1.3. Kobiety niepracujące i nie prowadzące pozarolniczej i lub rolniczej działalności gospodarczej.
4.1.4. Osoby nie posiadające własności i praw majątkowych.
4.1.5. Osoby nie posiadające żadnych przychodów.
Art. 5 Podstawa i okres zwolnienia z podatku pogłównego
5.1 Podstawą zwolnienia osób wymienionych w pkt. 4.1.2 jest przedłożenie w urzędzie skarbowym zaświadczenia ze szkoły o uczęszczaniu osoby pełnoletniej do szkoły i o planowym czasie nauki w szkole. Na tej podstawie naczelnik wydaje zwolnienie z podatku.
5.2 Podstawą zwolnienia osób wymienionych w pkt. 4.1.3. – 4.1.5 jest złożenie wniosku o zwolnienie z podatku pogłównego wraz z oświadczeniem o stanie majątkowym w trybie art. 113 Kodeksu postępowania cywilnego, pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, naczelnikowi Urzędu Skarbowego. Naczelnik po weryfikacji i stwierdzeniu że podatnik spełnia kryteria do zwolnienia wydaje decyzję zwalniającą podatnika z płacenia podatku.
5.3 Zwolnienie z płatności podatku jest okresowe a maksymalny okres zwolnienia nie może być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy od daty określonej w zwolnieniu. W przypadku poprawy sytuacji majątkowej podatnika, podatnik płaci bez wezwania podatek od miesiąca w którym wystąpiła poprawa.
5.4 Osoby zwolnione z podatku pogłównego tracą bierne i czynne prawa wyborcze w okresie zwolnienia.
5.5 Jeżeli podatnik uzyska zwolnienie z płatności podatku na skutek podania nieprawdziwych danych o swojej sytuacji materialnej to podlega odpowiedzialności karnej z tytułu kradzieży mienia.
Art. 6. Terminy płatności obowiązujące podatników krajowych
6.1 Podatek od podatników krajowych, podatnik obowiązany jest przekazać w terminie do dnia 20 miesiąca następnego.
6.2 Podatek płacony z góry za kilka miesięcy musi być zapłacony przed upływem okresu za który jest płacony i nie może być płacony za więcej niż 12 miesięcy danego roku.
Art. 7. Stawka podatku pogłównego.
7.1. Stawka podatku pogłównego jest jednakowa dla wszystkich podatników.
7.2. Stawka dzienna podatku wynosi 7,00 zł, niezależnie od czasu pobytu na terytorium RP.
7.3. Stawka miesięczna podatku wynosi 210,00 zł niezależnie od liczby dni miesiąca.
7.4. Stawka podatku ulega zmianom o wskaźnik inflacji lub deflacji jeżeli przekroczy 2%.
Art. 8. Sankcje z tytułu niepłacenia i zaległości w podatku pogłównym.
8.1 Podatnik posiadający zaległości w zapłacie podatku dłuższe niż trzy miesiące traci bierne i czynne prawo wyborcze w wyborach a czynne w referendach. Prawa te zostają przywrócone ale dopiero w następnych wyborach.
8.2. Prawa wyborcze zostają przywrócone podatnikowi po uregulowaniu zaległości, odsetek od zaległości i opłaty sankcyjnej w wysokości 300% zaległości.
8.3. Podatnik będący w zwłoce z zapłatą podatku dłużej niż trzy miesiące traci prawo do korzystania ze służb państwowych i samorządowych ( wojska, policji, prokuratury, sądów, straży pożarnej, straży miejskiej ).
Art. 9. Tryb poboru podatku pogłównego od podatników zagranicznych.
9.1. Podatnikiem zagranicznym jest osoba legitymująca się przy przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej paszportem lub dowodem osobistym innym niż polski.
9.2. Podatnicy zagraniczni uiszczają podatek przy przekraczaniu granicy RP na zadeklarowaną ilość dni według stawki dziennej. Jeżeli pobyt zostanie przedłużony to wnoszą dopłatę podatku. W przypadku skrócenia pobytu zwroty nie przysługują.
9.3 Wpłat podatku dokonuje się w granicznych placówkach urzędów skarbowych, jak również w automatach podatkowych .Wpłat uzupełniających można dokonać w urzędach skarbowych na terytorium RP ,bankach, placówkach pocztowych.
9.4. Podatnik podaje urzędnikowi lub wpisuje do automatu następujące swoje dane:
– identyfikator PESEL,
– w przypadku braku identyfikatora, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców,
– numer paszportu lub dowodu osobistego,
– wyróżnik państwa,
– deklarowana ilość dni pobytu.
9.4 Dowód wpłaty zachowuje w celu okazania Służbom Granicznym przy powrocie
9.5. W przypadku niedopłaty podatku Straż Graniczna umieszcza w paszporcie pieczęć, która zabrania wkroczenia takiemu obcokrajowcowi na terytorium RP. Taka osoba zostaje wpisana do rejestru osób niepożądanych. W przypadku osób obywateli Unii Europejskiej posługujących się przy przekraczaniu granicy dowodem osobistym osoby te zostają wpisane do rejestru osób niepożądanych.
9.6. Osoba niepożądana może być wpuszczona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wówczas, jeżeli uiści zaległy podatek, odsetki od zaległości i opłatę sankcyjną w wysokości 300% zaległości.
9.7 Jeżeli podatnik zagraniczny znajduje się na terytorium RP i nie posiada ważnego dowodu zapłaty podatku to traci prawo do korzystania z usług służb państwowych i lub samorządowych.
Ireneusz Kasza
(13 grudnia 2004)
(Powyższy projekt ustawy nie jest stanowiskiem strony ProKapitalizm, a jedynie projektem autorskim p. Ireneusza Kaszy)

1 KOMENTARZ

  1. Opodatkowanie osób objętych immunitetem dyplomatycznym xD
    Typowi korwiniści.
    Polecam poczytać Konwencję Wiedeńską o Stosunkach Dyplomatycznych.

Comments are closed.