Towarzystwa Ubezpieczeniowe oferują swoim klientom wiele rodzajów ubezpieczeń, które mają za zadanie zapewnić im ochronę na wypadek różnego rodzaju feralnych zdarzeń. Bardzo istotną kwestią jest dochodzenie świadczeń odszkodowawczych z tytułu wypadku. W poniższym artykule wyjaśnimy, jak uzyskać należną rekompensatę z różnych polis ubezpieczeniowych.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej

 

To niezwykle popularna polisa ubezpieczeniowa, która jest obowiązkowa dla posiadaczy pojazdów mechanicznych i rolników. Bardzo często ubezpieczenie OC nabywane jest też przez przedsiębiorców, a także osoby prywatne. Z OC może skorzystać poszkodowany w wypadku, które sprawcą była osoba ubezpieczona. W ramach polisy OC możliwa jest wypłata świadczeń zarówno z tytułu szkody osobowej, jak i rzeczowej. Poszkodowany ma prawo uzyskać m. in. zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, stosowne odszkodowanie, rentę, zwrot utraconych zarobków. Warunkiem koniecznym do spełniania w celu uzyskania świadczeń jest zaistnienie odpowiedzialności osoby trzeciej za spowodowanie feralnego zdarzenia. W celu uzyskania rekompensaty poszkodowany zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem odszkodowawczym do właściwego ubezpieczyciela. Dochodzenie odszkodowania w ramach OC nie jest zadaniem łatwym, dlatego poszkodowani, by nie uzyskać zaniżonej rekompensaty nawiązują współpracę z kancelariami odszkodowawczymi np. Kompensja. Podmioty te specjalizują się w prowadzeniu tego typu spraw i uzyskują dla swoich klientów zdecydowanie wyższe świadczenia odszkodowawcze.

 

Ubezpieczenie Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków

 

Polisa NNW jest niezwykle popularnym ubezpieczeniem chroniącym kierowców, uczniów, a także osoby prywatne. Poszkodowany, który doznał wypadku na skutek przyczyny zewnętrznej ma prawo do uzyskania rekompensaty w ramach własnej polisy NNW. Zazwyczaj polisa ta przewiduje świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu, ale może też obejmować dodatkowe rekompensaty np. zwrot wydatków poniesionych na leczenie. Wszelkie szczegóły w tym zakresie są zawsze dokładnie opisanie w Ogólnych Warunkach Umowy. Poszkodowany chcący uzyskać należne świadczenie musi wystąpić z wnioskiem do Towarzystwa Ubezpieczeniowego u którego nabył polisę. Wysokość należnej rekompensaty jest ustalona na podstawie tabeli uszczerbku na zdrowiu zawartej w OWU. Wypłacana suma pieniężne uzależniona jest od procentowego uszczerbku, a także od sumy ubezpieczenia.

 

Ubezpieczenie na życie

 

To bardzo popularny rodzaj ubezpieczenia mający na celu zagwarantowanie rekompensaty na wypadek śmierci lub trwałej niezdolności do pracy, a także trwałego uszczerbku na zdrowiu. Zawsze w Ogólnych Warunkach Umowy jest dokładnie określone, jakie typy świadczeń obejmuje dana polisa na życie. Wysokość wypłacanych świadczeń zawsze wynika z umowy ubezpieczenia i OWU. Wpływ na wysokość rekompensaty ma okres ubezpieczenia, a także wysokość płaconych składek. Poszkodowani chcący uzyskać świadczenia muszą wystąpić do ubezpieczyciela ze stosownym wnioskiem. W przypadku śmierci ubezpieczonego o rekompensatę mogą starać się osoby wskazane w polisie, jako uprawnione.

1 KOMENTARZ

  1. Po uzyskaniu odszkodowania dobrze jest skonsultować jego wysokość ze specjalistą od uzyskiwania należytego zadośćuczynienia

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here