poniedziałek, 23 maja, 2022

Na marginesie KRRiTV …

John Maynard Bush